skip to Main Content
 1. HarveyBloom Advocaten Coöperatie U.A., (hierna: de coöperatie) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd te Den Haag.
 2. Iedere opdracht worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de coöperatie, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde (rechts)persoon wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever (hierna: cliënt) kan ter zake geen aanspraken ontlenen aan de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdracht en vervolgopdracht.
 4. De coöperatie is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht. De coöperatie is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan de coöperatie (mede) namens cliënt aanvaarden. Deze algemene voorwaarden worden mede overeengekomen ten behoeve van die derden.
 5. De coöperatie mag zich beroepen op haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.
 6. Iedere aansprakelijkheid van de coöperatie in verband met een opdracht is beperkt tot het bedrag dat ter zake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zal worden uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico van de coöperatie volgens de toepasselijke polisvoorwaarden.
 7. De cliënt komt geen beroep op al dan niet gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst van opdracht, noch komt cliënt recht toe op compensatie van enig nadeel in de zin van artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De cliënt vrijwaart de coöperatie voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de coöperatie.
 9. Cliënt kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd, maar uiterlijk binnen drie maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de coöperatie terzake heeft geprotesteerd.
 10. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de overige bepalingen onverlet en zal aan de betreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis worden toegekend.
 11. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de coöperatie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag.
Back To Top